Lstí a klamem

Jako blesk z čistého nebe se začala v červnu tohoto roku mezi rezidenty lokality Žernosecká šířit zpráva, že na louce Žernosecká má být vybudován městský park. S velkým množstvím laviček, alejí, psí loučkou, piknikovým místem s ohništěm, altány, pítky, dětským hřištěm a dalším městským mobiliářem. Unikátní louka, která představovala centrum přirozeného sportu a zábavy, měla být zničena. V těsné blízkosti lesa měl vyrůst městský park. V lokalitě, jež bojuje s problematikou bezdomovectví a narkomanů, měly vyrůst prvky, které jsou vyhledávanými místy pro tyto rizikové osoby.

V čí prospěch? Tak zněla základní otázka, kterou si všichni pokládali. Podnět k výstavbě parku nevzešel z řad veřejnosti, revitalizace této plochy nebyla zahrnuta ani v seznamu 70 lokalit, který vypracovala a schválila Komise pro životní prostředí. Odpověď na tuto otázku přinesla cena za vypracování projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) ve výši 1 350 000,- Kč (bez DPH). Téměř 23 % z předpokládaných nákladů 6 milionů, které by měly být vynaloženy na realizaci samotného parku. Cena za projektovou dokumentaci byla téměř 4násobně předražená oproti cenám obvyklým.

Místní obyvatelé proti záměru MČ Praha 8, za kterým stojí hnutí ANO, razantně vystoupili. Během několika dnů podepsalo petici „STOP VÝSTAVBĚ PARKU ŽERNOSECKÁ“ téměř 700 místních obyvatel, což bylo na místní poměry nebývale vysoké číslo. Zástupci této občanské iniciativy vystoupili i na jednání Zastupitelstva MČ Praha 8, jež se konalo dne 22. 6. 2016. Výraznou podporu získali od opozičních zastupitelů (ODS, TOP 09, Nezávislí), naopak zbaběle, jako jeden muž, společně s ANO hlasovali zástupci ČSSD a SZ. Hlasovali i proti pouhému zařazení parku Žernosecká na program jednání! Díky úsilí místních obyvatel se v červenci t. r. podařilo dosáhnout dohody s MČ Praha 8 o zastavení územního řízení, které bylo ve věci výstavby parku Žernosecká vedeno. Dohoda zněla jasně, územní řízení se zastaví a zástupci veřejnosti nabídnou pomocnou ruku při řešení problémů lokality Žernosecká. Domluvená podzimní schůzka mezi MČ Praha 8 a zástupci veřejnosti měla být začátkem nové diskuze, nikoliv připomínkováním projektové dokumentace k zamýšlenému parku.

Výsměch občanům

Výstavba parku byla veřejností považována za ukončenou. Jak se později ukázalo, nikoliv pro radní za hnutí ANO. Radní Anna Kroutil na jednání Rady MČ Praha 8 (31. 8. 2016) navrhla schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo týkající se vypracování projektové dokumentace na park Žernosecká, který vrátil vše na samotný počátek. Záměr vystavět park Žernosecká opět pokračuje. Zhotoviteli (Architektonický ateliér Arkáda, spol. s r. o.) zůstalo uloženo, aby i nadále vypracoval projektovou dokumentaci za účelem výstavby parku Žernosecká (termín předání do 28. 2. 2017), včetně předání všech nutných povolení pro zahájení stavby (termín do 31. 5. 2017). Na povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci nic nemění ani formální rozšíření díla o případné zapracování připomínek ze strany MČ Praha 8. Rada MČ Praha 8 uvedený dodatek č. 2 schválila. Jako výsměch se občanům Prahy 8 musí jevit obsah jejich zastupitelského slibu: „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů.“

Otevřený dopis

Radní Kroutil dobře věděla, proč navrhované znění dodatku č. 2 předem neoznámila veřejnosti. Reakce veřejnosti přišla vzápětí. Dne 26. 9. 2016 byl radní Kroutil zaslán otevřený dopis k okamžitému ukončení smlouvy o dílo, jež se týká vypracování projektové dokumentace ohledně vybudování parku Žernosecká, a zveřejnění vyúčtování veškerých peněz, které Architektonický ateliér Arkáda, spol. s r. o., v souvislosti s onou projektovou dokumentací již obdržel. Zástupci občanské iniciativy zaujali jasné stanovisko:

„Nezajímají-li Vás naše zájmy, pak ani my nehodláme být zneužiti k Vašim zájmům. Nechceme být spoluúčastni zakázky, jež netransparentně začala a která má své neprůhledné pokračování. Zakázky, jejíž realizace naši lokalitu poškodí.“

Mgr. Eva Valvodová
zástupce občanské iniciativy „STOP VÝSTAVBĚ PARKU ŽERNOSECKÁ“

V Praze 8 dne 22.11.2016